Regulamin pracowni multimedialnej

Treść

Regulamin pracowni multimedialnej

 1.Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

4. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

5.Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie ( imię, nazwisko, klasę, datę, stanowisko, godziny korzystania).

6. W pracowni obowiązuje cisza.

7.Sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem zarządza administrator.

8.Należy szanować sprzęt komputerowy i zawsze zostawiać po sobie porządek na stanowisku komputerowym.

9.O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.

10. Z Internetu wolno korzystać w zakresie określonym przez nauczyciela.

11.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejących programowaniach i ustawieniach systemu bez zgody nauczyciela.

12. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

13.Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi –bibliotekarzowi.

14.Nie wolno otwierać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami.

15.Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, nauczyciel –bibliotekarz może udzielić pomocy w miarę możliwości.

16. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi-bibliotekarzowi.

17.Za wszelkie uszkodzenia komputera odpowiada osoba użytkująca dany komputer.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19.Niestosowanie się do powyższych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.