Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

Aktualizacja 2021-04-22 godz. 20:25

Od 26 kwietnia organizujemy zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia - zgodnie z planem lekcji, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Organizowane są również praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia - u pracodawców. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Szczegóły można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw


Aktualizacja 2021-03-26 godz. 21:19

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia


Aktualizacja 2021-01-14 godz. 14:13

Wraz z końcem ferii powraca nauka do szkół. Nie wprowadzono zmian do zasad prowadzenia kształcenia dotyczących naszej szkoły a obowiązujących przed przerwą świąteczną i feriami.

Szczegóły można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach


Aktualizacja 2020-11-27 godz. 11:21

Powraca możliwość kształcenia stacjonarnego zajęć praktycznych. Począwszy od 30.11.2020 r. będą się one odbywać w małych grupach oraz w maksymalnej liczbie 10 godzin tygodniowo. Uczniowie zostaną poinformowani środkami komunikacji na odległość o harmonogramie zajęć praktycznych. Możliwym będzie częściowe realizowanie tego kształcenia metodami na odległość a częściowo zdalnie.

Pozostałe regulacje dotyczące realizacji zajęć pozostają bez zmian. Nauka zdalna została przedłużona do 3 stycznia. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r


Aktualizacja 2020-11-06 godz. 9:41

Przedłużono termin kształcenia zdalnego do dnia 29 listopada 2020 r.

Utrzymano dotychczasowe i wprowadzono nowe możliwości kształcenia stacjonarnego w następujących przypadkach, które mogą mieć miejsce w naszej szkole:

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole);

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach;

- Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu;

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec


Aktualizacja 2020-10-25 godz. 19:05

Zawieszono na dwa tygodnie zajęcia, które dotychczas były w naszej szkole realizowane stacjonarnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne


Aktualizacja 2020-10-17 godz. 11:45

Poprzez dziennik elektroniczny została przekazana wiadomość do wszystkich użytkowników:

"Szanowni Państwo: Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach przejdą na tryb kształcenia na odległość.

Zawodowe zajęcia praktyczne będą prowadzone stacjonarnie zarówno w szkole jak i u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas te zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z aktualnym planem lekcji, jednakże w przypadku sąsiadowania ze sobą w planie lekcji zajęć praktycznych z z zajęciami realizowanymi na odległość, priorytet otrzymują zajęcia praktyczne realizowane w szkole, które odbędą się o wyznaczonym czasie. W takim przypadku nauczyciele przedmiotów kształconych na odległość ustalą z uczniami godziny realizacji zajęć.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach jest obecność na zajęciach prowadzonych stacjonarnie lub aktywna obecność na zajęciach w trybie zdalnym. W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie problemów technicznych lub innych, uniemożliwiających uczestnictwo zdalne w zajęciach bezpośrednio do wychowawców klasowych. Wówczas podjęte zostaną działania umożliwiające uczniom realizację zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły i przy użyciu sprzętu szkolnego.

Z poważaniem

Waldemar Gniady
Dyrektor ZSZ Gorlice"


Od poniedziału 19 października 2020 roku, w związku z zakwalifikowaniem powiatu gorlickiego do czerwonej strefy oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących pandemii COVID-19, Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach przechodzi na zdalne nauczanie z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą się odbywały w szkole. Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem lekcji.

Kolejne komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły.

 

Zapraszamy do śledzenia zmian w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1443398