Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - Wymagane dokumenty

Treść

Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.

Dokumenty składane podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji - podpisany przez kandydata oraz rodzica/ opiekuna prawnego)
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Karta informacyjna.
 6. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 9. Zaświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii/etyki.  
  ( formularze do pobrania :   etyka-1.docx ,     religia greckokatolicka.docx ,    religia prawosławna.docx ,    religia rzymskokatolicka.docx  ,   etyka-1.pdf ,     religia greckokatolicka.pdf ,    religia prawosławna.pdf ,    religia rzymskokatolicka.pdf ,
 10. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na badanie wystawia szkoła)
 11. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
dla młodzieży, absolwentów szkół podstawowych ubiegających się o przyjęcie
do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w roku szkolnym 2021/2022. 

&1.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2019 poz. 1737)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)
 3. Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 4. Regulamin uwzględnia ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust 3 Ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/22.

&2.

 1. Rekrutację do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznego naboru uwzględniając:                                                                         

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 - j. polskiego (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - matematyki (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - języka obcego nowożytnego (wyniki mnoży się przez 0,30)

b) sumę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 4 przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki)

- najwyższa ocena z grupy przedmiotów - biologia, geografia, historia, informatyka

            Obowiązuje następujący sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący                 - 18 pkt.

bardzo dobry          - 17 pkt.

dobry                     - 14 pkt.

dostateczny            - 8 pkt.

dopuszczający        - 2 pkt.

c) udokumentowane wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia ucznia w okresie nauki, wyróżnienia, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przy czym:

 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu - 3 punkty
 • za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne przyznaje się punkty, które określono w &6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. - do 18 punktów

d) w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z całości lub części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 35 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów
 • dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 15 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów

- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów

&3.

Harmonogram rekrutacji
 na rok szkolny 2021/2022,
opracowany na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 1500 składanie dokumentów - wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 1500 dostarczenie do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 3. od 2 lipca do 14 lipca 2021r. do godz. 1500 dostarczenie do wybranej szkoły kopii zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 4. 22 lipca 2021r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w danej szkole;
 5. od 17 maja 2021r. wydawanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy;
 6. od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 1500 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, zaświadczenia lekarskiego z zakładu medycyny pracy oraz innych dokumentów wyszczególnionych w &6 (brak potwierdzenia woli podjęcia nauki oznaczać będzie rezygnację);
 7. 2 sierpnia 2021r. godz. 1400 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do danej szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych;
 8. od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 1300 rekrutacja uzupełniająca;
 9. 23 sierpnia 2021 r. godz. 1400 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  oraz listy kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej;

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

&4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są preferencje określone w opisach poszczególnych typów zawodów, tzw. kryteria ex aequo (w opisie klas on-line).

&5.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014, poz 7 art. 20zc ust. 6 do 9).

Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych.

&6.

Dokumenty składane o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek. 
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Karta informacyjna.
 6. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 9. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

&7.

Do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach mogą składać dokumenty uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie
do Technikum nr 2 w roku szkolnym 2021/2022.
 

&1.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2019 poz. 1737)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)

3. Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

4. Regulamin uwzględnia ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust 3 Ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/22.

&2.

 1. Rekrutację do klas pierwszych Technikum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznego naboru uwzględniając:

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 - j. polskiego (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - matematyki (wyniki mnoży się przez 0,35)

 -  języka obcego nowożytnego (wyniki mnoży się przez 0,30)  

b) sumę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 4 przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki)

- najwyższa ocena z grupy przedmiotów - biologia, geografia, historia, informatyka

            Obowiązuje następujący sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący                   - 18 pkt.

bardzo dobry            - 17 pkt.

dobry                       - 14 pkt.

dostateczny              - 8 pkt.

dopuszczający           - 2 pkt.

c) udokumentowane wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia ucznia w okresie nauki, wyróżnienia, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przy czym:

 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu - 3 punkty
 • za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne przyznaje się punkty, które określono w &6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. - do 18 punktów

d) w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z całości lub części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 35 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów
 • dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 15 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów

- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów

e) warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydata do technikum jest zgromadzenie przez niego minimum 65 punktów.

&3.

Harmonogram rekrutacji
 na rok szkolny 2021/2022,
opracowany na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 1500 składanie dokumentów - wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 1500 dostarczenie do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 3. 2 lipca do 14 lipca 2021r. do godz. 1500 dostarczenie do wybranej szkoły kopii zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 4. 22 lipca 2021r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w danej szkole;
 5. od 17 maja 2021r. wydawanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy;
 6. od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 1500 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, zaświadczenia lekarskiego z zakładu medycyny pracy oraz innych dokumentów wyszczególnionych w &6 (brak potwierdzenia woli podjęcia nauki oznaczać będzie rezygnację);
 7. 2 sierpnia 2021r. godz. 1400ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do danej szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych;
 8. od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 1300 rekrutacja uzupełniająca;
 9. 23 sierpnia 2021 r. godz. 1400 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  oraz listy kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej;

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

  

&4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są preferencje określone w opisach poszczególnych typów zawodów, tzw. kryteria ex aequo (w opisie klas on-line).

&5.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 6 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2014, poz 7 art. 20zc ust. 6 do 9).

Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych.

&6.

Dokumenty składane o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Karta informacyjna.
 6. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 9. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydawane jest przez szkołę)
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

&7.

Do klas pierwszych Technikum
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach mogą składać dokumenty uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

 

1443383