Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są niezwykłą szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących BEZPŁATNIE:
  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić swoje wykształcenie,
  • udoskonalić swoje umiejętności,
  • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.
Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. 
Ustawiczne kształcenie ma na celu przede wszystkim:
  • zwiększenie szans na znalezienie pracy,
  • zmianę pracy,
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia.
Lista oferowanych kwalifikacji
 
Od roku szkolnego 2023/2024 przyjmujemy kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach zmodyfikowane i częściowo zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 
Zakres kursów - wg podstawy programowej 2019:

Nazwa kursu/zawód

Ilość godzin

Czas trwania
kształcenia

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Branża budowlana

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

w zawodach

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905
technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219

560

2

1

20

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

w zawodach

kelner  513101

technik  usług kelnerskich  513102

510

2

1

20

Branża spożywcza

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

w zawodach

cukiernik  751201

technik  technologii żywności 314403

550

2

1

20

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, bez względu na dotychczas ukończoną szkołę (gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, a także osób po ukończeniu studiów wyższych). Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu danego kursu i uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kurs umożliwia zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni - głównie: soboty i niedziele lub piątki (godziny popołudniowe) i soboty, stosownie do możliwości organizacyjnych.

Osoba, która po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie branżowej szkoły I stopnia jest to wykształcenie zasadnicze branżowe (zawodowe), natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie.

Planowane rozpoczęcie zajęć na kursach będzie miało w miejsce w miesiącu wrześniu 2023 r., pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób) na każdy z oferowanych kursów.

Nabór na KKZ trwa zgodnie z terminami rekrutacji:

Terminy rekrutacji na KKZ

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym (druki do pobrania również w sekretariacie placówki) to:

  • Wniosek o przyjęcie na KKZ 
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania – odbiór w sekretariacie placówki, po zakwalifikowaniu kandydata na kurs).

Miejsce składania dokumentów:

dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia: 30 czerwca 2023 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Niepodległości 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

Dodatkowe informacje: tel. 18 353 50 19

W przypadku braku wymaganej do rozpoczęcia kursu liczby osób, istnieje możliwość uruchomienia takich kursów od kolejnego semestru roku szkolnego 2023/24.

2082585