Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02.:
1) oceny jakości surowca;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań.

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.12.:
1) oceniania jakości żywności;
2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
4) wykonywania usług gastronomicznych;
5) ekspedycji potraw i napojów.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

HGT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.02.2. Podstawy gastronomii
HGT.02.3. Przyjmowanie i magazynowanie żywności
HGT.02.4. Przygotowanie dań
HGT.02.5. Wydawanie dań
HGT.02.6. Język obcy zawodowy
HGT.02.7. Kompetencje personalne i społeczne
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
HGT.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.12.2. Podstawy żywienia i gastronomii
HGT.12.3. Planowanie żywienia
HGT.12.4. Organizowanie produkcji gastronomicznej
HGT.12.5. Prowadzenie usług gastronomicznych
HGT.12.6. Język obcy zawodowy
HGT.12.7. Kompetencje personalne i społeczne w gastronomii
HGT.12.8. Organizacja pracy małych zespołów


Absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej w formie studiów licencjackich i magisterskich, jak również kontynuować naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub podjąć naukę w szkole policealnej i zdobyć nowy zawód.

2081424