Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Monitoring

Treść

 

Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE  nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej RODO:

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, ul. Niepodległości 5, 18 3535019, szkola@zszgorlice.edupoczta.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO można skontaktować się telefonicznie pod numerem 533 369 636, adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl.
  3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Administratora.
  4. Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu stanowią przepisy  art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
  5. Dane wizerunkowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (policja, sądy, prokuratura) oraz osobom, które złożą pisemny wniosek o zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny na potrzeby przyszłych postępowań i otrzymają pisemną zgodę Administratora systemu monitoringu.
  6. Okres przechowywania danych rejestrowych przez system monitoringu wynosi od … dni do ….. dni , chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Dane wizerunkowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein .
  8. Dane wizerunkowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane wizerunkowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych przy wejściach do budynków oraz strony internetowej Szkoły adres: www.zszgorlice.iap.pl na podstawie art. 14  ust. 5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE  nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego RODO.

2081422