Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

1. Ogłoszenie 2023/BZP 00308908/01 z dnia 14 lipca 2023

Dostawa wyposażenia dydaktyczno – technicznego na potrzeby projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”
Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb2720c1-226e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIA ZAKOŃCZONE

1. Ogłoszenie 2023/BZP 00239493/01 z dnia 30 maja 2023

Dostawa wyposażenia dydaktyczno – technicznego na potrzeby projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”
Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1c9793b-fede-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

 

1.Ogłoszenie nr 2023-12736-143660

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.:
„Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143660

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”
Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e518d75-9280-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego usługi społeczne zgodnie z art. 359 pkt. 2  
prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p. pn.

 

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Mój zawód – moja przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Postępowanie umieszczona na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4bfa7e3-b433-4728-a728-d5e0cf422dd1

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.
pn.
Dostawa wyposażenia dydaktyczno – technicznego na potrzeby projektu pn.: „Mój zawód – moja
przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Postępowanie umieszczona na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2b88b21-8f84-4384-b6d5-a63ec740747e

2. ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p. pn.

Usługa zorganizowania wyjazdów zawodoznawczych dla uczestników projektu pn.: „Mój zawód – moja
przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Postępowanie umieszczona na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7390d168-091b-49bc-b8c3-4e0fd803418e

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. pn.

 


Dostawa wyposażenia dydaktyczno – technicznego na potrzeby projektu pn.: „Mój zawód – moja
przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Postępowanie umieszczona na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6f4693a-2adf-423e-908c-afd65abbcd9b

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. pn.


Dostawa wyposażenia dydaktyczno – technicznego na potrzeby projektu pn.: „Mój zawód – moja
przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Postępowanie umieszczona na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef53c120-45c2-44e8-a3b8-39dbc48be2e0

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV: 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV: 22 99 00 00 – 6

Część V - Dostawa materiałów budowlanych

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. pn.

Usługa zorganizowania wyjazdów zawodoznawczych dla uczestników projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Postępowanie umieszczona na miniportalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a867f6d9-2966-4f01-9d37-2c468aa70d10

 

 

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania  i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w Grecji w ramach projektu pt. Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pułaskiego w Gorlicach” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063146 jest finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+

CPV:

55 10 00 00 – 1

55 11 00 00 – 4

55 30 00 00 – 3

Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu na_usługę społecznąZał. nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu_Zamówienia , Zał. nr 1 IWZ, Zał. nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy, Zał. nr 3 do IWZ -_Doświadczenie-wykaz usług,

Zał. nr 4 do IWZ -Wzór Umowy , Zał. nr 5 do IWZ - Propozycja MENU, Zał. nr 6B do IWZ-Oświadczenie wykonawcy, Zał. nr 6C do IWZ-Oświadczenie o_przynalezności do grupy kapitałowej (braku_powiązań),

Zał.nr 6A do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

Zamieszczono w BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1655350,ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-zszi12262019-tj-na-swiadczenie-uslugi-hotelarskiej-i-res.html

 

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania  i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w Grecji w ramach projektu pt. Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pułaskiego w Gorlicach” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063146 jest finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+

CPV:

55 10 00 00 – 1

55 11 00 00 – 4

55 30 00 00 – 3

Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu na_usługę społecznąZał. nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu_Zamówienia , Zał. nr 1 IWZ, Zał. nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy, Zał. nr 3 do IWZ -_Doświadczenie-wykaz usług,

Zał. nr 4 do IWZ -Wzór Umowy , Zał. nr 5 do IWZ - Propozycja MENU, Zał. nr 6B do IWZ-Oświadczenie wykonawcy, Zał. nr 6C do IWZ-Oświadczenie o_przynalezności do grupy kapitałowej (braku_powiązań),

Zał.nr 6A do IWZ-Oświadczenie wykonawcy,  Zał. nr 1 IWZ istotne wrauki zamówienia

Zamieszczono w BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1660835,ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-zszi12262019-tj-na-swiadczenie-uslugi-hotelarskiej-i-res.html

 

3. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV  22 99 00 00 – 6

Część III - Dostawa artykułów spożywczych

CPV 15 80 00 00 – 6

Część IV - Dostawa środków czystości

CPV 39 83 00 00 – 9 

Część V - Dostawa stali zbrojeniowej, płyt OSB, wkrętów, materiałów budowlanych

CPV

44 43 00 00 -3

44 19 13 00 -8

44 53 15 10 -9

44 11 10 00 - 1

44 11 12 00 - 3

Załączniki: Zapytanie ofertowe​Zał. Nr 1 FORMULARZ OFERTOWYZał. Nr 1a wykaz część I​Zał. Nr 1a wykaz część II​ ;

 Zał. Nr 1a wykaz część III​Zał. Nr 1a wykaz część IVZał. Nr 1a wykaz część VZał. Nr 2 projekt umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE UMIESZCZONO W BAZIE KONKURENCYJNOSCI

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209470
 

4.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,

do których zastosowania maja przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe

Załączniki: Ogloszenie_o zamówieniu ZAŁĄCZNIKI 1,2,3,4 DO OGŁOSZENIA

Zamieszczono w BIP pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1694863,zespol-szkol-zawodowych-im-k-pulaskiego-w-gorlicach-oglasza-o-zamowieniu-przedmiotem-zamowienia-jest.html

 

5.ZAPYTANIE OFERTOWE

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenia egzaminów ECDL Profile, ECDL AUTOCAD w ramach realizacji projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
CPV 80500000-9

Załączniki:   Zał. Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY(1)  , Zał. Nr 2 projekt umowy ,   Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE UMIESZCZONO W BAZIE KONKURENCYJNOSCI:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220824

 

7. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV  22 99 00 00 – 6

Część III - Dostawa artykułów spożywczych

CPV 15 80 00 00 – 6

Część IV - Dostawa środków czystości

CPV 39 83 00 00 – 9 

Część V - Dostawa stali zbrojeniowej, płyt OSB, wkrętów, materiałów budowlanych

CPV

44 43 00 00 -3

44 19 13 00 -8

44 53 15 10 -9

44 11 10 00 - 1

44 11 12 00 - 3

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Zał. nr 1-Formularz ofertowy    Zał. nr 1a-część_I    Zał. nr 1a-część_II     Zał. nr 1a-część_III   Zał. nr 1a-część_IV    Zał. nr 1a-część_V    Zał nr 2-wzór umowy

Ogłoszono w Bazie konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234407

 

8.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,

do których zastosowania maja przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe

Załączniki: Ogloszenie_o zamówieniu       ZAŁĄCZNIKI 1,2,3,4 DO OGŁOSZENIA

 

9.GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu

 projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Część I - Kierownik projektu

Część II - Asystent kierownika projektu

CPV

79 42 00 00-4

79 41 90 00 -4

79 60 00 00-0 

Załączniki:  Zał. nr 1, 1a do SIWZ.doc  ;  SIWZ.doc  ; Zał. nr 2 formularz ofertowy.doc  ;  Zał. nr 3 projekt umowy Cz. II.doc  ;

  Zał. nr 4 do SIWZ.doc  ;  Zał. nr 5 do SIWZ-1.doc   ;  Zał. nr 3 projekt umowy Cz. I-1.doc   ;  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc

 

10.GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji członków zespołu w ramach realizacji projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Część I - Specjalista ds. księgowo - administracyjnych

Część II - Specjalista ds. zamówien publicznych

Część III - Asystent ds. rekrutacji

Część IV - Lider współpracy z przedsiębiorcami

CPV

79 42 00 00-4

79 41 90 00 -4

79 60 00 00-0 

79 21 10 00-6

79 11 10 00-5

79 34 22 00-5

Załączniki : Ogłoszenie o zamówieniu    SIWZ    Zał1_oświadczenie_wykonawcy    Zał2_Oferta

Zał3_zobowiązanie    Zał4_ oświadczenie_o_grupie_kapitałowej   Zał5_wzór_umowy cz1    Zał6_wzór_umowy_cz2

Zał7_wzór_umowy_cz3   Zał8_wzór_umowy_cz4   

 

11.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,

do których zastosowania maja przepisy art. 138o

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe

Załączniki: Ogloszenie_o zamówieniu Załączniki od 1-4

Zamieszczono w BIP pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1856744,ogloszenie-o-zamowieniu-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-i-kursow-w-zwiazku-z-realizacja-p.html

 

12. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV 22 99 00 00 – 6

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Zał. nr 1-Formularz ofertowy    Zał. nr 1a-część_I          Zał. nr 1a-część_II       Zał nr 2-wzór umowy

Ogłoszono w Bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22770

 

13. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”,
Część I - Kierownik projektu, Część II - Asystent kierownika projektu

Załaczniki:  Ogłoszenie o zamówieniu  ;  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty  ;  Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1  ;

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego  ;  Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy Część I  ;   Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy Część II   ;

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób   ;   ZSZ.I.26.4.2021 - SWZ 

Ogłoszenia umieszczono na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f3f00671-5687-4ed9-b9be-607fa0daabbb

Modyfikacja tresci SWZ:

Modyfikacja treści SWZ-1   ;   Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty -zmodyfikowany-1

 

14. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”,
Część I - Kierownik projektu, Część II - Asystent kierownika projektu

Ogłoszenia umieszczono na miniPortalu pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd48ab10-d2bc-4ef8-95d6-5a2b7d7576b5

wszystkie dokumenty związane z procedurą zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania

15. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV: 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV: 22 99 00 00 – 6

 Część III - Dostawa artykułów spożywczych

CPV: 15 80 00 00 – 6

Część IV - Dostawa materiałów pomocniczych w gastronomii

CPV: 39220000-0

Część V - Dostawa materiałów budowlanych

CPV: 44190000-8

Część VI - Dostawa środków czystości

CPV: 39 83 00 00 – 9 

Ogłoszono w Bazie konkurencyjności pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79559

Załaczniki: ZSZ.26.6.2021 - zapytanie ofertowe - dostawa materiałów  ;    Zał. nr 1 - formularz oferty  ;    Zał. nr 1A - Wykaz część I  ;  Zał. nr 1A - Wykaz część II  ;  Zał. nr 1A - Wykaz część III   ;

Zał. nr 1A - Wykaz część IV Zał. nr 1A - Wykaz część V   ;  Zał. nr 1A - Wykaz część VI   ;  Zał. nr 2 - projekt umowy 

Zmiany: Zał. nr 1A - Wykaz część III po poprawieniu omyłki

 

16.Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mój
zawód – moja przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II Edycja

Ogłoszenie umieszczono na miniPortalu pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/06dc3303-b23a-4a5c-9427-9bda08ac7226

17. Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Ogłoszono w Bazie konkurencyjności pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91467

Załączniki: Ogłoszenie Baza Konkurencyjności  ,  Zał. nr 1 - formularz oferty,   Zał. nr 1A - Wykaz część I,  Zał. nr 1A - Wykaz część II,   Zał. nr 2 - projekt umow,  ZSZ.26.1.2022 - zapytanie ofertowe - dostawa materiałów

 

2081422