Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Technik geodeta

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.18 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.18.:
1) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

 

BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.19.:
1) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
2) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
3) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

BUD.18.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.18.2. Podstawy geodezji
BUD.18.3. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
BUD.18.4. Sporządzanie opracowań kartograficznych
BUD.18.5. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
BUD.18.6. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
BUD.18.7. Język obcy zawodowy
BUD.18.8. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.18.9. Organizacja pracy małych zespołów
BUD.19.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
BUD.19.4. Język obcy zawodowy
BUD.19.5. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.19.6. Organizacja pracy małych zespołów


Absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej w formie studiów inżynierskich i magisterskich. Bezpośrednio po zakończeniu nauki może pracować w firmach geodezyjnych przy pomiarach sytuacyjno - wysokościowych, sporządzaniu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywaniu różnego rodzaju map i opracowań kartograficznych.

2081422