Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 - Wymagane dokumenty

Treść

Ósmoklasisto! Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, np. w założeniu konta, rejestracji, logowaniu, dokonaniu zmian w swoim wniosku - zapraszamy Cię do nas. Możesz przyjść bezpośrednio do sekretariatu szkoły, możesz zadzwonić pod nr 18 3535019 lub napisać na adres: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl. Czekamy na Ciebie i służymy pomocą.

Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.

Dokumenty składane podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji - podpisany przez kandydata oraz rodzica/ opiekuna prawnego)
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Karta informacyjna.
 6. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 9. Zaświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii/etyki.  
  ( formularze do pobrania :   etyka-1.docx ,     religia greckokatolicka.docx ,    religia prawosławna.docx ,    religia rzymskokatolicka.docx  ,   etyka-1.pdf ,     religia greckokatolicka.pdf ,    religia prawosławna.pdf ,    religia rzymskokatolicka.pdf ,
 10. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na badanie wystawia szkoła)
 11. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie
do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w roku szkolnym 2022/2023.

 

§1.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2019 poz. 1737)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)
 3. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

 4. ZARZĄDZENIE NR 21/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 - Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia Nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r.

§2.

 1. Rekrutację do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznego naboru, uwzględniając: 

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 - j. polskiego (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - matematyki (wyniki mnoży się przez 0,35)

 -  języka obcego nowożytnego (wyniki mnoży się przez 0,30)

   

b) sumę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 4 przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki)

- informatyka

            Obowiązuje następujący sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący                   - 18 pkt.

bardzo dobry            - 17 pkt.

dobry                       - 14 pkt.

dostateczny              - 8 pkt.

dopuszczający           - 2 pkt.

c) udokumentowane wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia ucznia w okresie nauki, wyróżnienia, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przy czym:

 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu - 3 punkty
 • za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów.

d) w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z całości lub części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 35 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów
 • dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 15 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów

- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów

 

§3.

Harmonogram rekrutacji
 na rok szkolny 2022/2023,
opracowany na podstawie zarządzenia Nr 6/22
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022r. -złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. -uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie;
 3. 19 lipca 2022r., godz. 1200podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;
 4. od 16 maja 2022r. do 21 lipca 2022r. wydawanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy;
 5. od 19 lipca do 25 lipca 2022r. -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, zaświadczenia lekarskiego z zakładu medycyny pracy oraz innych dokumentów wyszczególnionych w &6 (brak potwierdzenia woli podjęcia nauki oznaczać będzie rezygnację);
 6. 26 lipca 2022r. godz. 1200ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do danej szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych;
 7. od 27 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w dodatkowych terminach określonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

  

§4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są preferencje określone w opisach poszczególnych typów zawodów, tzw. kryteria ex aequo (w opisie klas on-line).

§5.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 6 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2014, poz 7 art. 20zc ust. 6 do 9).

Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych.

§6.

Dokumenty składane o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Karta informacyjna.
 6. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 9. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§7.

Do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach mogą składać dokumenty uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie
do Technikum nr 2 w roku szkolnym 2022/2023.

 

§1.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2019 poz. 1737)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)
 3. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023
 4. ZARZĄDZENIE NR 21/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 - Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia Nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r.

§2.

 1. Rekrutację do klas pierwszych Technikum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznego naboru, uwzględniając: 

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 - j. polskiego (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - matematyki (wyniki mnoży się przez 0,35)

 -  języka obcego nowożytnego (wyniki mnoży się przez 0,30)

   

b) sumę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 4 przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki)

- informatyka

            Obowiązuje następujący sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący                   - 18 pkt.

bardzo dobry            - 17 pkt.

dobry                       - 14 pkt.

dostateczny              - 8 pkt.

dopuszczający           - 2 pkt.

c) udokumentowane wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia ucznia w okresie nauki, wyróżnienia, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przy czym:

 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu - 3 punkty
 • za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów.

d) w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z całości lub części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 35 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów
 • dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 15 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów

- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów

 

§3.

Harmonogram rekrutacji
 na rok szkolny 2022/2023,
opracowany na podstawie zarządzenia Nr 6/22
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022r. -złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. -uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie;
 3. 19 lipca 2022r., godz. 1200podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;
 4. od 16 maja 2022r. do 21 lipca 2022r. wydawanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy;
 5. od 19 lipca do 25 lipca 2022r. -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, zaświadczenia lekarskiego z zakładu medycyny pracy oraz innych dokumentów wyszczególnionych w &6 (brak potwierdzenia woli podjęcia nauki oznaczać będzie rezygnację);
 6. 26 lipca 2022r. godz. 1200ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do danej szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych;
 7. od 27 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w dodatkowych terminach określonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

  

§4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są preferencje określone w opisach poszczególnych typów zawodów, tzw. kryteria ex aequo (w opisie klas on-line).

§5.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 6 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2014, poz 7 art. 20zc ust. 6 do 9).

Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych.

§6.

Dokumenty składane o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Karta informacyjna.
 6. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 9. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§7.

Do klas pierwszych Technikum
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach mogą składać dokumenty uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

 

 

1725444