Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 - Wymagane dokumenty

Treść

Ósmoklasisto! Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, np. w założeniu konta, rejestracji, logowaniu, dokonaniu zmian w swoim wniosku - zapraszamy Cię do nas. Możesz przyjść bezpośrednio do sekretariatu szkoły, możesz zadzwonić pod nr 18 3535019 lub napisać na adres: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl. Czekamy na Ciebie i służymy pomocą.

Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.

Dokumenty składane podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 5. Karta informacyjna.
 6. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 7. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 8. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 9. W przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu.
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 11. Zaświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii/etyki.  
  (formularze do pobrania :   etyka-1.docx ,     religia greckokatolicka.docx ,    religia prawosławna.docx ,    religia rzymskokatolicka.docx  ,   etyka-1.pdf ,     religia greckokatolicka.pdf ,    religia prawosławna.pdf ,    religia rzymskokatolicka.pdf ,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie
do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w roku szkolnym 2023/2024.

 

&1.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
 2. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024
 3. ZARZĄDZENIE Nr 9/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

&2.

 1. Rekrutację do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznego naboru, uwzględniając: 

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 - j. polskiego (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - matematyki (wyniki mnoży się przez 0,35)

 -  języka obcego nowożytnego (wyniki mnoży się przez 0,30)   

b) sumę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 4 przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki)

- najwyższa ocena z grupy przedmiotów - biologia, geografia, historia, informatyka

            Obowiązuje następujący sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący                   - 18 pkt.

bardzo dobry            - 17 pkt.

dobry                       - 14 pkt.

dostateczny              - 8 pkt.

dopuszczający           - 2 pkt.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

c) udokumentowane wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia ucznia w okresie nauki, wyróżnienia, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki:

1/ zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2/ zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

3/ zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

4/ zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. dwa lub więcej tytuły laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 4. tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

5/ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty
 2. krajowym – 3 punkty
 3. wojewódzkim – 2 punkty
 4. powiatowym – 1 punkt

6/ W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7/ W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

d) w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 35 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów
 • dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 15 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów

- języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów

8/ Wykaz konkursów, zawodów, turniejów i olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

&3.

Harmonogram rekrutacji
 na rok szkolny 2023/2024,
opracowany na podstawie zarządzenia Nr 5/23
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023

 

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 15 maja do 19 czerwca 2023r. -złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. -uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie;
 3. 19 lipca 2023r. podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;
 4. od 15 maja 2023r. do 21 lipca 2023r. wydawanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy;
 5. od 19 lipca do 26 lipca 2023r. -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, zaświadczenia lekarskiego z zakładu medycyny pracy oraz innych dokumentów wyszczególnionych w &6 (brak potwierdzenia woli podjęcia nauki oznaczać będzie rezygnację);
 6. 27 lipca 2023r. do godz. 1200ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do danej szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych;
 7. od 27 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w dodatkowych terminach określonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

  

&4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są preferencje określone w opisach poszczególnych typów zawodów, tzw. kryteria ex aequo (w opisie klas on-line).

&5.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 6 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2014, poz 7 art. 20zc ust. 6 do 9).

Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych.

&6.

Dokumenty składane podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 5. Karta informacyjna.
 6. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 7. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 8. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 9. W przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu.
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

&7.

Do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach mogą składać dokumenty uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

&8.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danej szkoły.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może złożyć do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje Dyrektor Szkoły w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

&9.

Administratorem Danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego, 38-300 Gorlice, ul. Niepodległości 5, tel. 18 3535019, e-mail: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl.

Inspektor Ochrony Danych Pani Dorota Myszkowska-Janik. Kontakt: e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636 oraz zastępca Inspektora Ochrony Danych - Łukasz Dziuban dostępny pod nr tel. 18 354 87 85, e-mail: l.dziuban@powiatgorlicki.pl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie
do Technikum nr 2 w roku szkolnym 2023/2024.

 

&1.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
 2. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024
 3. ZARZĄDZENIE Nr 9/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

&2.

 1. Rekrutację do klas pierwszych Technikum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznego naboru, uwzględniając: 

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 - j. polskiego (wyniki mnoży się przez 0,35)

 - matematyki (wyniki mnoży się przez 0,35)

 -  języka obcego nowożytnego (wyniki mnoży się przez 0,30)

   

b) sumę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 4 przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki)

- najwyższa ocena z grupy przedmiotów - biologia, geografia, historia, informatyka

            Obowiązuje następujący sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący                   - 18 pkt.

bardzo dobry            - 17 pkt.

dobry                       - 14 pkt.

dostateczny              - 8 pkt.

dopuszczający           - 2 pkt.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

c) udokumentowane wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia ucznia w okresie nauki, wyróżnienia, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki:

1/ zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2/ zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

3/ zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

4/ zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. dwa lub więcej tytuły laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 4. tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

5/ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty
 2. krajowym – 3 punkty
 3. wojewódzkim – 2 punkty
 4. powiatowym – 1 punkt

6/ W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7/ W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

d) w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 35 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów
 • dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 15 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów

- języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się 30 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów

8/ Wykaz konkursów, zawodów, turniejów i olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

&3.

Harmonogram rekrutacji
 na rok szkolny 2023/2024,
opracowany na podstawie zarządzenia Nr 5/23
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 15 maja do 19 czerwca 2023r. -złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. -uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie;
 3. 19 lipca 2023r. podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;
 4. od 15 maja 2023r. do 21 lipca 2023r. wydawanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy;
 5. od 19 lipca do 26 lipca 2023r. -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, zaświadczenia lekarskiego z zakładu medycyny pracy oraz innych dokumentów wyszczególnionych w &6 (brak potwierdzenia woli podjęcia nauki oznaczać będzie rezygnację);
 6. 27 lipca 2023r. do godz. 1200ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do danej szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych;
 7. od 27 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w dodatkowych terminach określonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

  

&4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są preferencje określone w opisach poszczególnych typów zawodów, tzw. kryteria ex aequo (w opisie klas on-line).

&5.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 6 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2014, poz 7 art. 20zc ust. 6 do 9).

Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych.

&6.

Dokumenty składane podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru:

 1. Wniosek.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 5. Karta informacyjna.
 6. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 7. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 8. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 9. W przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu.
 10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

&7.

Do klas pierwszych Technikum
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach mogą składać dokumenty uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

&8.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danej szkoły.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może złożyć do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje Dyrektor Szkoły w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

&9.

Administratorem Danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego, 38-300 Gorlice, ul. Niepodległości 5, tel. 18 3535019, e-mail: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl.

Inspektor Ochrony Danych Pani Dorota Myszkowska-Janik. Kontakt: e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636 oraz zastępca Inspektora Ochrony Danych - Łukasz Dziuban dostępny pod nr tel. 18 354 87 85, e-mail: l.dziuban@powiatgorlicki.pl.

 

 

1847802